Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Het contract

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransactiecontract: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachten

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Privacybeleid

Artikel 17 – Gegevensanalyse en gebruik

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

Voor het doel van deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Gebruiker: Consument die de producten of diensten op basis van gelijkheid gebruikt
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactiecontract: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten waarvan de aanbod- en / of afnameplicht wordt gespreid over een langere periode;
 6. Lange-termijn gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer toelaat om informatie die op hem of haar is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consumenten om zich binnen de bedenktijd terug te trekken uit de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het door de ondernemer verstrekte modelformulier voor geldopname dat de consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten en / of diensten aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand binnen het door de ondernemer georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: een middel om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats samen zijn.
 12. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Smart Horse Technologies BV

(Equestic is een merk van Smart Horse Technologies BV)

Rondveld 21

5845EP Sint Anthonis

Telefonisch bereikbaar tijdens de Nederlandse kantooruren op +31 622 886300

info@equestic.com

Kamer van koophandel nummer: 74806068

BTW-identificatienummer: 860033272B01

Hiernaar te verwijzen als ‘ondernemer’ of ‘Equestic’ of ‘SmartHorse’.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Equestic en op elke gevestigde overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Equestic en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Equestic te zien zijn en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook aan de consument langs elektronische weg worden aangeboden op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk en passief kan opslaan. op een gegevensdrager voor de lange termijn. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden bekeken voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, en dat deze op verzoek van de consument kosteloos zullen worden geleverd, hetzij langs elektronische weg, hetzij op een andere manier;
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid dienovereenkomstig van toepassing, en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het gunstigst is voor hij haar.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en wordt de betreffende bepaling onverwijld vervangen door onderlinge overeenstemming door een bepaling die het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden benadert. van het origineel zoveel mogelijk.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld.
 7. Onzekerheden met betrekking tot de uitleg of inhoud van een of meer voorwaarden van onze voorwaarden moeten worden uitgelegd ” aan de geest ” van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbieding van beperkte duur is of als bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, moet dit expliciet in de aanbieding worden vermeld.
 2. De aanbieding is gratis. Equestic heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten en / of diensten adequaat te beoordelen. Als Equestic gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Equestic .
 4. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen op producten geven een getrouw beeld van de aangeboden producten. Equestic kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de ware kleuren van de producten.
 6. Alle aanbiedingen bevatten dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan het accepteren van het aanbod. Dit houdt met name in:

○        de prijs, inclusief belastingen;

○        eventuele bezorgkosten, indien van toepassing;

○        de manier waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen;

○        of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

○        de vorm van betaling, aflevering of uitvoering van het contract;

○        de termijn voor het accepteren van het aanbod, of, in voorkomend geval, de termijn voor het honoreren van de prijs;

○        het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

○        als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe de consument deze kan raadplegen;

○        de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst kan herstellen;

○        de gedragscodes waaraan Equestic zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en

○        de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.

 

Artikel 5 – Het contract

 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 komt het contract tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument de aanbieding langs elektronische weg aanvaardt , bevestigt Equestic onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt Equestic passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt het voor een veilige webomgeving.Als de consument elektronisch kan betalen, neemt Equestic passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Equestic kan, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de consument om zijn betalingsverplichtingen na te komen, evenals alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Equestic op grond van de resultaten van dit onderzoek goede redenen heeft om het contract niet te sluiten, heeft hij het recht om een ​​bestelling of aanvraag te weigeren of om speciale voorwaarden aan de implementatie te verbinden.
 5. Equestic zal de volgende informatie samen met het product of de dienst verzenden, schriftelijk of op een zodanige wijze dat de consument het op een toegankelijke manier kan opslaan op een lange-termijn gegevensdrager:

○        het bezoekadres van de vestiging van Equestic waar de consument in contact kan komen voor eventuele klachten;

○        de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het zijn vrijgesteld van het herroepingsrecht;

○        de informatie die overeenkomt met bestaande service na verkoop en garanties;

○        de informatie zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden, tenzij Equestic de consument deze informatie al heeft verstrekt vóór de uitvoering van het contract;

○        de vereisten voor opzegging van het contract als het contract een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur.

 1. Indien Equestic zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de producten in kwestie.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het afleveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder een reden op te geven voor een periode van ten minste 14 dagen. Deze periode begint op de dag dat het product door de consument wordt ontvangen of door een vertegenwoordiger die vooraf door de consument is aangewezen en aan Equestic is bekendgemaakt .
 2. Gedurende deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zal de consument het product retourneren met alle geleverde accessoires en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Equestic in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van Equestic .
 3. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht om Equestic binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen . Het melden moet gedaan worden door de consument met behulp van het modelformulier. Nadat de consument heeft aangekondigd gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant het product binnen 14 dagen retourneren. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen niet het voornemen te kennen heeft gegeven gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, of het product niet heeft teruggestuurd naar Equestic , de aankoop is een feit.

Bij het verlenen van diensten:

 1. Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid om zonder opgave van redenen het contract te verwerpen gedurende een periode van ten minste 14 dagen vanaf de dag waarop het contract wordt gesloten.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de consument tijdens het aanbod en / of voor de levering de redelijke en duidelijke instructies opvolgen die Equestic in dit verband heeft gegeven .

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn alleen de terugkerende kosten voor rekening van de consument.
 2. Als de consument een betaling heeft uitgevoerd, zal Equestic dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de opname , terugstorten . Dit is afhankelijk van de voorwaarde dat het product al is ontvangen door de online verkoper of dat een definitief bewijs van volledige teruggave kan worden geraadpleegd.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Equestic kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals gedefinieerd in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als Equestic dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, ten minste op tijd voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

○        die werden gerealiseerd volgens de specificaties van de consument;

○        die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

○        die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;

○        die snel bederven of verouderen;

○        waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten de macht van Equestic liggen ;

○        voor losse kranten en tijdschriften;

○        voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

○        voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

○        betreffende logies, vervoer, restaurantinrichtingen of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden gebruikt of uitgevoerd;

○        waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de bedenktijd;

○        over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en / of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In tegenstelling tot de vorige alinea, kan Equestic producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten de macht van Equestic liggen , tegen variabele prijzen. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid om onderhevig te zijn aan schommelingen en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als Equestic het bedongen heeft en
 5. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
 6. de consument heeft de bevoegdheid om het contract te annuleren vóór de dag waarop de prijsverhoging begint.
 7. De prijzen genoemd in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten. Ingeval van druk- en typefouten is Equestic niet verplicht om het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Equestic garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan het contract, met de specificaties in de aanbieding, met redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag dat het contract werd gesloten. Indien overeengekomen, zorgt Equestic er ook voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een garantie aangeboden door Equestic , fabrikant of importeur heeft geen invloed op de rechten en vorderingen die de consument op grond van het contract kan uitoefenen ten opzichte van Equestic .
 3. Eventuele gebreken of defecte producten moeten binnen 4 weken na levering schriftelijk aan Equestic worden gemeld . Retourneringen van de producten moeten worden gedaan in de originele verpakking en in een nieuwe staat.
 4. De garantieperiode van Equality komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Echter, Equestic is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, of voor eventuele adviezen tav het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing als:

○        De consument heeft de producten zelf gerepareerd en / of bewerkt of de producten zijn gerepareerd en / of bewerkt door derden;

○        De geleverde producten worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins achteloos behandeld of in strijd met de instructies van Equestic en / of op de verpakking;

○        De ongeldigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften of uitspraken van de overheid over de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Equestic zal de best mogelijke zorg in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
 2. De plaats van levering is op het adres dat door de consument aan het bedrijf is opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument instemt met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dergelijke gevallen heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te verwerpen. De consument heeft geen recht op compensatie.
 4. Alle leveringsvoorwaarden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan gespecificeerde tijdslimieten. Een overschreden tijdslimiet geeft de consument geen aanleiding tot schadevergoeding.
 5. Ingeval van afwijzing op grond van het derde lid van dit artikel, zal Equestic de door de consument gedane betaling zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding , terugbetalen.
 6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Equestic zich inspannen om een vervangend product aan te bieden. Vóór de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht mag bij vervangende producten niet worden uitgesloten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Equestic .
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en / of beschadiging van producten bij Equestic tot het moment waarop de producten aan de consument worden geleverd of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die aan Equestic is aangekondigd .

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan een onbepaald contract, dat strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op elk moment beëindigen met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. De consument kan een bepaald contract, dat strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, op elk moment beëindigen aan het einde van de vastgestelde termijn in overeenstemming met de toepasselijke opzeggingsregels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Voor de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten kan de consument:

○        Annuleren op elk moment en niet beperkt tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

○        Ten minste annuleren op dezelfde manier als ze door de consument zijn aangegaan;

○        Annuleren met dezelfde kennisgeving als het bedrijf zelf heeft onderhandeld.

Uitbreiding

 1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan stilzwijgend niet worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Niettegenstaande het voorgaande lid kan een contract voor bepaalde tijd, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van dag- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd met maximaal drie maanden indien de consumentenovereenkomst die is verlengd tot het einde van verlenging kan worden beëindigd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van drie maanden indien het contract wordt gesloten. regelmatig, maar minder dan één keer per maand, dagelijks, nieuws en weekbladen en tijdschriften bezorgt.
 4. Overeenkomsten met een beperkte duur van regelmatige levering van proefdagen, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proef- of introductieabonnement) worden automatisch beëindigd en niet stilzwijgend voortgezet na de proef of introductie.

Looptijd

 1. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, kan de consument na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument te betalen bedragen worden verrekend binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd, als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst tot verlening van een dienst, deze termijn begint direct nadat de consument de bevestiging van het contract heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om Equestic onmiddellijk op de hoogte te stellen van mogelijke onnauwkeurigheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.
 3. In geval van niet-betaling door de consument, en behoudens wettelijke beperkingen, is Equestic gerechtigd om vooraf bepaalde redelijke kosten die aan de consument zijn gemaakt in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Equestic beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van het contract moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Equestic .
 3. De klachten die bij Equestic zijn ingediend , worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Equestic binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal er een geschil zijn dat openstaat voor de regels voor geschillenbeslechting.
 5. In geval van klachten moet een consument eerst contact opnemen met Equestic . Indien klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met StichtingWebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), die kosteloos bemiddelt. Mocht er geen oplossing zijn, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klachten af te handelen via de door de Stichting aangestelde onafhankelijke geschillencommissie WebwinkelKeur . Het vonnis hiervan is bindend en zowel Equestic als de consument zijn het eens met dit bindende vonnis. Het aanbieden van een geschil met deze geschillencommissie brengt kosten met zich mee die de consument aan de bevoegde commissie moet betalen. Het is ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Equestic niet op tenzij Equestic schriftelijk anders aangeeft.
 7. Als een klacht door Equestic als gerechtvaardigd wordt beschouwd , zal Equestic naar eigen goeddunken de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Equestic en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 Privacybeleid

Equestic registreert persoonlijke gegevens van de consument met het doel de goederen af te leveren. De persoonlijke informatie is geregistreerd bij Smart Horse Technologies BV en wordt vijf jaar bewaard en vervolgens verwijderd.

Equestic gebruik Google Analytics om informatie over bezoekers te analyseren. We slaan geen creditcardgegevens op. We zullen uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals naam en adres, niet onthullen. Het is niet mogelijk om een enkel onderwerp uit deze gegevens te herkennen.

BSN  en adresinformatie maken geen deel uit van onze informatie over uw persoonlijke bestanden.

We slaan uw betalingsgegevens voor profielwachtwoorden op onder codering

Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden en we registreren geen gevoelige informatie

Als registrant bij Equestic.com hebt u altijd het recht om zich tegen het register te verzetten. U hebt ook het recht om inzicht te krijgen in welke informatie op u is geregistreerd. Dit is volgens de wet op persoonlijke gegevens en elk contact met betrekking tot dit probleem moet worden gericht aan legal@equestic.com

Alle gegevens die worden verstrekt door gebruikerssessies tijdens het rijden op een paard, worden geregistreerd in de Equestic- database. We doen dit om voor aanvullende analyse van de specifieke gebruiker die de gegevens of metagegevens analysemethode. Analyses op basis van deze gegevens worden alleen met anderen gedeeld wanneer ze via de Equestic-app worden gedeeld door de gebruiker die de gegevens heeft verstrekt.

We gebruiken dit ook om statistische informatie te verzamelen over de verschillende paardenprofielen binnen de Equestic-gemeenschap . We registreren hier geen gevoelige persoonlijke informatie.

De informatie wordt verzameld in een grote database om u als ruiter nog effectiever en betere informatie te bieden.

U kunt op elk moment al uw gegevens in de database laten verwijderen. Wij zijn niet de eigenaar van uw gegevens. We controleren en gebruiken ze voor statistische doeleinden. Tijdens het gebruik van de paardengegevens voor statistische doeleinden, laten we de paardennaam en uw profielnaam achterwege.

De Equestic-producten zijn verbonden door uw smartphone met uw account die is gekoppeld aan onze server waar uw sessiegegevens zijn geregistreerd. Daarom kunnen er extra kosten zijn bij het overbrengen van gegevens wanneer geen wifi wordt gebruikt in onze database . Equestic vergoedt geen extra kosten die dit zou kunnen hebben.

Artikel 17 Gegevensanalyse en gebruik

Equestic wijst alle aansprakelijkheid af voor persoonlijke en / of dierlijke schade waarvan de producten direct of indirect deel kunnen uitmaken. Equestic wijst alle aansprakelijkheid af als gegevens niet aan de verwachtingen van de klant voldoen.

Equestic algoritmen analyseren de gangen van paarden. Als algoritmen het gangwerk van paarden niet goed detecteren kan Equestic niet verantwoordelijk worden gehouden. Stuur in dat geval een e-mail naarservice@equestic.com dat het probleem aangeeft en Equestic analyseert de oorzaak. Paarden kunnen heel verschillend zijn en daarom kan er een ander looppatroon zijn dat we nog niet hebben gevonden.

Equestic kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een paard niet herstelt na revalidatie bij het gebruik van de producten of diensten van Equestic.

Equestic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in symmetrie-indexberekeningen en presentaties van symmetrie-indexgegevens op www.equestic.com of de Equestic App, wat kan leiden tot onnauwkeurige meldingen. Wij streven ernaar om de klant met de beste gegevens te presenteren, maar klanten zullen zelf de sensor bevestigen op het paard, waardoor fouten kunnen optreden.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. .